H.I.S.マニラ支店の過去の広告

2015年4月の広告内容(マニラ新聞掲載)

2013年5月の広告内容

プライマー

マニラ新聞掲載

2013年4月の広告内容 (マニラ新聞掲載)


2013年3月の広告内容 (マニラ新聞掲載)